Έκδοση αδείας κατοχής κυνηγετικών όπλων


Έκδοση Αδείας Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων 

(άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993) 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. (μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσήμων & χαρτοσήμων).

2. Τιμολόγιο αγοράς. (Από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου).
Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.
Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.
Για χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, Ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης.
4. Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.
Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)
6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Σε περίπτωση χορήγησης αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά :
  • Για χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Α΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης, έγγραφη συναίνεση του Κράτους αυτού.
  • Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Περί όπλων

Άδεια κυνηγετικού όπλου
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Δασικού Κώδικα, άδεια κυνηγίου δεν δύναται να χορηγηθεί σε ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί: για κακούργημα, για οποιαδήποτε ποινή ή πλημμέλημα, δι’ ο επεβλήθη στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Για ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλου και παράβαση των διατάξεων περί θήρας.
Για εμπρησμό, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφόσον η τέλεση των αδικημάτων αυτών συνδέεται με την άσκηση θήρας και την προστασία των δασών.Επίσης, για την άδεια θήρας, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Συνεπώς, όσοι έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα δεν μπορούν ισόβια να θεωρήσουν άδεια κυνηγίου.Αν κατά την κυνηγετική περίοδο καταδικαστούμε για τα παραπάνω αδικήματα, τότε αφενός μεν διαγραφόμαστε από μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου, αφετέρου, το παράρτημα της κατοικίας μας υποχρεούται να ανακαλέσει όλες τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων που έχουμε και να μας αφαιρέσει όλα τα κυνηγετικά όπλα.
Να σημειωθεί εδώ, ότι όποιος αγοράσει κυνηγετικό όπλο, υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημέρες να δηλώσει την αγορά του στο παράρτημα ασφαλείας της περιοχής του το οποίο στην συνέχεια πρέπει να του χορηγήσει άδεια κατοχής του (ΑΚ.Κ.Ο.).
Αν παραλείψει να το δηλώσει τότε τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 1 χρόνο.
Του Ηλία Μπεκιάρη
δκηγόρου


πηγή     kynhgi-kalampaka.com/περί όπλων/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου